WHAT WE DO

บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ดำเนินกิจการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการวัดและควบคุมขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ สินค้าอุปโภคและเคมี พร้อมทั้งทีมให้บริการด้านการสอบเทียบสินค้า การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

ACTIVITY

NEW YEAR’S DAY 2020

 

บริษัท ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน จึงได้มีการจับฉลากรางวัล กินเลี้ยงกันภายในบริษัทฯ ทำให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ในการทำงาน

โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1

 

ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคี เเบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ รักใคร่กลมเกลียวกัน จึงทำให้มีกิจกรรมที่ชื่อ ปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 1 สร้างความประทับใจ ความภูมิใจให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

IIC สัมมนาที่เชียงใหม่

 

บริษัท ได้จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมให้พนักงานได้ทำร่วมกัน สร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้